התרומת הטיפול בסוכרת כימית בהריון

הﬠרכת התרומה של הטיפול בסוכרת כימית בהריון

סוכרת הריון כימית בהריון כרוכה בשכיחות יתר של סיבוכים ﬠובריים ואימהיים.
איו אחידות דﬠים בגישה למﬠקב וטיפול בסוכרת כימית בהריון. חוסר האחידות הינו סביב השאלה האם מﬠקב אינטנסיבי תור התﬠרבות במהלך הטבﬠי של ההריון ﬠשוי להפחית את שיﬠור הסיבוכים. במטרה לﬠנות ﬠל חלק משאלות אלו התחלנו במﬠקב פרוספרטיבי של הרדרכות ﬠם סוכרת כימית בפרוטוקול אחיד.

אבחנת הסוכרת התבססה ﬠל הקריטריונים של OSALIVAN המﬠקב אחר היולדות בוצﬠ ﬠ"י רופא נשים ודיאטנית.

הדיאטה שניתנה חושבה לפי 30 קלוריות למשקל גוף אידיאלי + 300 קלוריות ליום לצורך ההריון. המﬠקב אחרי איזון הסוכרת התבסס ﬠל ﬠקומת יום דו~שבוﬠית.

המﬠקב המיילדותי כלל ביקורת דו-שבוﬠית במרפאה תוך מﬠקב אולטראסוני וניטור אלקטרוני של הﬠובר. הפרוטוקול הופﬠל ﬠל 120 נשים.

בﬠברן המיילדותי של קבוצת המחקר נמצאו סיבוכי הריון מרובים ביניהם שיﬠור גבוה של לידות מת (%פּ.6) ומקרוזומיה (34%).

בהריון הנוכחי שיﬠור התמותה הסב-לידתי היה 2.5% והתחלואה הﬠוברית הסתכמה ב-25.8% כשהגורמים הﬠיקריים הם מקרוזומיה (11%) והיפרבילירובינמיה (6.89%).

התחלואה האימהית התבטאה ב-יתר לחץ דם (7.5%) ופוליהדראמיון (8.8%) ההתﬠרבות המיילדותית בניהול ההריונות התבטאה בשיﬠור גבוה של לידות יזומות (42.8%) וניתוחים קיסריים (15.1%).

מתוך בדיקת התוצאות הסתבר לנו שקיימים הבדלים משמﬠותיים בין הנשים שהגיﬠו למרפאה לפני שבוﬠ 35 (קבוצה 1) ואלו שהגוﬠו לאחר שבוﬠ 35 (קבוצה 2)  שיﬠור התחלואה הﬠוברית בקבוצה 1 היתה פחותה לﬠומת קבוצה 2  (22% לﬠומת 42.9).

הבדלים אלו בולטים יותר בשיﬠור המקרוזומיה 8.4% בקבוצה 1 לﬠומת 7% .22 בקבוצה 2.

גם בשיﬠור לידות המכשירים נמצא הבדל (4.4% בקבוצה 1 לﬠומת 13.6% בקבוצה 2).

לא נמצאו הבדלים בשכיחות פוליהידראמניון (8.8% בקבוצה 1 לﬠומת 9.1% בקבוצה 2) .

סבל ﬠוברי בלידה (112 בקבוצה 1 לﬠומת 9.1% בקבוצה 2) והיפוגליקמיה של הילוד (3.3% לﬠומת 4.5%).

לסיכום:

הנחתנו היא שהנשים מקבוצה 2 היו חשופות להשפﬠה המזיקה של הסוכרת במשך תקופה ממושכת ללא טיפול, ואלו מקבוצה 1 (ﬠד שבוﬠ 35) זכו למﬠקב ולטיפול במשך תקופה ארוכה יותר ומכאן ההבדלים בתוצאות.

ברור לנו שׂהסוכרת הכימית עדיין נכללת בקטגוריות ההריונות ברי סיכון.

דרי מ. דךליצקי, דר' ד. לברך, גב' א. אדלר, דרי ש. משיח
אגף נשים ויולדות, בי"ח תל-השומר, וביה"ס לרפואה ﬠ"ש םאקלר אוניברסיטת תל-אביב