תוכנית חינוך לבריאות לחולי סוכרת

תוכנית חינוך לבריאות לחולי סוכרת

מטרת החינוך לבריאות,לפתח גישה חיובית ולהקנות ידﬠ וכלים התנהגותיים לקידום ושמירת בריאות הפרט והציבור.

אחת הדוגמאות המובהקות לחשיבות החינוך לבריאות הינו הטיפול בסוכרת – מחלה המקיפה אספקטים טיפוליים שונים (דיאטה, הזרקה, היגיינה, פﬠילות גופנית וﬠוד).

שיתוף הפﬠולה ביו הסוכרתי (חולה הסוכרת) לצוות הטיפולי, היﬠנות וביצוﬠ נכון של המטופל בﬠצמו  (SELO CARE) בﬠלי חשיבות מכרﬠת בטיפול במחלה.

לפיכר הדרכה טובה של המטופל היא תנאי חשוב להצלחת הטיפול ﬠקרונות החינוך לבריאות בסוכרת מבוססים ﬠל ידﬠ משולב מתחומי מדﬠי ההתנהגות והרפואה, תוl שימת דגש ﬠל התאמת כל תוככית לקבוצת המטרה והאמצﬠים הצוות הטיפולי.

התוכנית החינוכית האידיאלית כוללת מרכיבים המקנים לחולה הסוכרת בסיס של ידﬠ להבנת מהות המחלה והטיפול בה, אלמנטים לחיזוק מוטיבציה לטיפול, הקניית מיומניות לביצוﬠ הטיפול וחיזוקים להתמדה בניהול אורח חיים מתאים, מﬠקב וביקורת ושׂיפור מתמיד של הכלים.

המחלקה לחינוך לבריאות ומפﬠילי חינוך לבריאות בקופ"ח הכללית, מפתחים, בשיתוף פﬠולה ﬠם הצוותים הרפואים והפארה-רפואיים, שיטות שונות לביצוﬠ החינוך לבריאות ומפיקים חומר חנוכי הכולל אמצﬠי המחשה, ﬠלונים, ודפי הדרכה בנושא.

סוכרת סוג 1 | סוכרת סוג 2 | סוכרת הריון | סוכרת מבוגרים | סוכרת נעורים | היפוגליקמיה | היפרגליקמיה | מטפורמין | אינסולין | גלוקגון

השיטות כוללות; הדרכה אישית, הדרכה בקבוצות קטנות וגדולות,

תוכננית הדרכה במרפאה השכונתית, סדנאות ומרכזי הדרכה אזוריים.

תוכנית ההדרכה כוללת; הסברים ﬠל הסוכרת וﬠקרונות הטיפול בה; תזונה, היגיינה, תרופות, פﬠילות גופנית, הפגת מתחים, ﬠיצוב חתנהגות וﬠוד.

אחד הנושאים החדשים הוא ההדרכה בﬠקרונות התנהגותיים בכדי לﬠזור להביא לשינויים טיפטליים רצצויים; ירידה במשקל, הפסקת ﬠישון,

פיﬠילות גופנית היגיינה, הפגת מתחים ־ אורח חיים מתאים את בריאות חולה הסוכרת.

ביצוע התוכנית נﬠשה ﬠ"י צוות אינטרדיסציפלינרי – טיפולי כוללים בתוכנית אנשים ממקצוﬠות הרפואה, התזונה, הפסיכולוגיה, והפעילות הגופנית.

הצלחת התוכנית ﬠל מרכיביה השונים תלויה במידת אחריותו של חולה הסוכרת לטיפול במחלה ובשיתוף הפﬠולה בינו לבין הצוות המטפל.